Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara is a male artist, currently working in Australia.